Klantenportaal

Abuse / notice en takedown procedure

Hieronder vindt u onze procedure voor Abuse- en Notice- and Takedown verzoeken. Van deze procedure is ook een flowchart beschikbaar.

1.Als BusinessConnect bvba (hierna te noemen BusinessConnect) een melding ontvangt via het klachtenformulier, bevestigt zij zo snel mogelijk de ontvangst bij de Melder. BusinessConnect controleert de gegevens voor zover zij dat kan. Bij ontbrekende of onjuiste gegevens, die door Melder zijn verstrekt via het online formulier, laat BusinessConnect de Melder de aanvullende gegevens verstrekken. Pas nadat alle gegevens correct ingediend zijn kan een melding in behandeling worden genomen.
  
2.Blijkt de informatie niet of niet meer online te staan, of wordt deze bij een andere partij gehost, dan informeert BusinessConnect de Melder over deze partij. De klacht is dan afgehandeld voor BusinessConnect.
3.De melding zal pas in behandeling worden genomen als vastgesteld kan worden dat Melder eerst getracht heeft rechtstreeks met de Klant in contact te komen omtrent deze klacht. Als dat niet mogelijk is, geeft BusinessConnect de klacht door aan de Klant met een termijn van twee (2) werkdagen om te reageren en informeert zij de Melder over het doorgeven. BusinessConnect  geeft het antwoord van de Klant door aan de Melder. Deze kan dan naar BusinessConnect  reageren of hij het eens is met de reactie. Zo ja, dan is de klacht afgehandeld. BusinessConnect informeert de Klant hierover. Indien niet binnen twee werkdagen door de Klant wordt gereageerd, doorloopt BusinessConnect de volgende stappen.
4.Als de Melder heeft gevraagd om verwijdering van het materiaal maar de Klant niet bereidwillig blijkt zelf de informatie te verwijderen of aan te passen, dan maakt BusinessConnect een eigen inschatting :
  a. Als BusinessConnect van mening is dat de klacht terecht is en er geen sprake is van een noodsituatie, verzoekt hij de Klant alsnog om het materiaal te verwijderen. Als Klant dat niet binnen 1 werkdag heeft verwijderd dan verwijdert of blokkeert BusinessConnect het materiaal en informeert de Klant en Melder dat dit is gebeurd. BusinessConnect motiveert het weghalen naar de Klant toe. De klacht is dan afgehandeld.
 b.Als BusinessConnect zelf van mening is dat de klacht onterecht is, informeert zij de Melder hierover gemotiveerd. De klacht is dan afgehandeld.
5.Als de Melder heeft gevraagd om identificatie van de Klant, maar de Klant zich niet bekend wil maken naar de Melder, dan maakt BusinessConnect een eigen inschatting:
 a.Als BusinessConnect zelf van mening is dat de klacht terecht is en de Melder een realistisch belang heeft bij identificatie van de Klant, dan kan BusinessConnect naam en adresgegevens (vestigingsgegevens) van de Klant aan de Melder verstrekken en informeert zij de Klant hierover. De klacht is dan afgehandeld.
 b.Als BusinessConnect zelf van mening is dat de klacht onterecht is, of de Melder geen reëel belang heeft bij identificatie van de Klant, dan zal zij een gemotiveerde melding sturen aan de Melder. De klacht is dan afgehandeld.
6.Indien er naar het oordeel van BusinessConnect sprake is van een spoedmelding c.q. een noodsituatie dan zal BusinessConnect binnen één werkdag de bovenstaande punten doorlopen. De Melder dient een spoedmelding grondig te motiveren. Aan de hand van deze motivatie zal BusinessConnect bepalen of er inderdaad sprake is van een spoedmelding.
7.Als er sprake is van opsporingsbelang kan BusinessConnect besluiten om de informatie om die redenen online te laten staan. In dit geval informeert BusinessConnect uitsluitend de Melder.

Bij het daadwerkelijk verwijderen of ontoegankelijk maken van informatie handelt BusinessConnect zorgvuldig en in proportie, waarbij BusinessConnect bva zoveel mogelijk voorkomt dat legale informatie van Klant of anderen ontoegankelijk wordt gemaakt.   Indien u van mening bent dat uw klacht gegrond is dan kunt u gebruik maken van ons Abuse / Notice and takedown-formulier om uw klacht in te dienen bij ons.